افراد آنلاين در سايت

حاضرين در سايت : 1 نفر مهمان

ورود اعضا


رمز عبورتان را فراموش كرده ايد؟
هنوز ثبت نام نكرده ايد? فرم ثبت نام

3D spine Simulator

 
ورزش و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان
امتياز: / 0
نوشته شده توسط دکتر راجی   
پیش زﻣﯾﻧه ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺳﺘﺨﻮان ﻧﺎزک و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺮاﮐﻢ آن ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان در 60% زﻧﺎن ﺑﺎﻻی 60 ﺳﺎل و 30% ﻣﺮدان باﻻی 60 ﺳﺎل را ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.در زﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ و طﯽ آن ﮐﺎھﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺷﺪت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 
روﻧد اﯾﺟﺎد ﭘوﮐﯽ اﺳﺗﺧوان
در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و داﺋﻤًﺎ در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ
107f2b8eeff3b114999dea8dffffecd1.jpg
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ. در ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺨﻮان ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ ﮔﺮدد. در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻓﺘﮫﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﺬا اﺳﺘﺨﻮان ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺪازه آن ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﻗﺪی و ﻋﺮﺿﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد. از ﺳﻮﯾﯽ در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮاﮐﻢ
اﺳﺘﺨﻮان ھﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در 20 ﺳﺎﻟﮕﯽ وﺟﻮد دارد. در ﻓﺎﺻﻠﻪ 20-30 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا ﺗﺮاﮐﻢ و اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. از 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﺨﻮان از ﻣﯿﺰان ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺷﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻟﺬا اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺎزک ﺷﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺮاﮐﻢ آن ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ از 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 1% از ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در زﻧﺎن
ﺣﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺑﺨﺎطﺮ ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ ھﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن ﮐﻪ ﻣﺤﺮک ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺴﺎزی اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎھﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 2-3% از ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ در ﻣﺮدان ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ 1% در ﺳﺎل از ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﻗﺒﻞ از دوره ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻞ ﭼﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ ﭼﻪ ﺑﻌﻠﺖ ورزش ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻮﻗﻒ ﺳﯿﮑﻞ ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ رخ دھﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯿﺶ از 3 ﻣﺎه طﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮوژن ﺧﻮن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻌﺮض ﮐﺎھﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوران ﻗﻄﻊ ﺳﯿﮑﻠﮫﺎی ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 6 ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺗﻮﻗﻒ ﺳﯿﮑﻠﮫﺎی ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ در زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ورزﺷﮫﺎی اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﻣﺜﻞ دوھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ ﺳﻌﯽ در  ﻻﻏﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﭼﺎﻻﮐﯽ ورزﺷﯽ دارﻧﺪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ .
 
ﻋﻠل ﻣوﺛر روی ﺗراﮐم اﺳﺗﺧوان
تاريخ بروز رساني ( 14 آذر 1391,ساعت 05:29:16 )
ادامه مطلب...
 
PRP در اورتوپدی
امتياز: / 5
نوشته شده توسط دکتر راجی   

PRP (درمان با پلاسمای غنی از پلاکت) plateletrichgel2.jpg

 در این روش مقداری خون از خود شخص تهیه شده و در چند دقیقه پلاسمای غنی از پلاکت خونش جداشده و طی فرآوری خاصی آماده می شود و به عنوان PRP از آن استفاده می شود ، البته باید یادآور شد که بسیاری به اشتباه فکر می کنند که PRP همان سلولهای بنیادی است ، در حالیکه در PRP از سلول پلاکت فعال شده استفاده می شود و هیچ ارتباطی با سلول بنیادی ندارد ، در نتیجه نکات نگران کننده و ناشناخته ای که درمان با سلولهای بنیادی می تواند در پی داشته باشد در مورد PRP وجود ندارد . 

کاربردPRP در درمان دردهای مفصلی :

امروزه یکی از مشکلات اصلی به ویژه در میانسالی و سنین بالاتر ، دردهای شدید و طاقت فرسای مفاصل به ویژه زانوهاست و درمانهای مختلفی که بیشتر جنبه مسکن و ضد درد دارد برای اینگونه مشکلات ، رایج می باشد . در استفاده از تکنولوژی جدید PRP از خون شخص مبتلا به درد مفصلی PRP را جدا نموده و پس از طی فرایند لازم با متد خاصی این PRP را داخل فضای مفصلی او تزریق می کنند و با این روش شخص با یک تزریق در سال از درد و رنج ناشی از دردهای مفصلی رهایی می یابد . 

پی آر پی PRP، دارای فاکتورهای رشدی به  فرم پروتئین است که در روند طبیعی التیام ایفای نقش می کنند. بنابراین تزریق فاکتورهای رشد تغلیظ شده به محل آسیب می تواند منجر به رشد سلول های جدید و بهبود زخم شود

تاريخ بروز رساني ( 24 بهمن 1390,ساعت 06:25:26 )
ادامه مطلب...
 
<< شروع < قبل 1 2 بعد > پايان >>

صفحه 1 - 3 از 5